Tuesday, May 4, 2010

شلوار‌های سال ۲۰۱۰ آقایان

شلوار‌های که در ایران در دسترس هستند و برای آقایان مناسب می باشند ، شما می توانید با خرید این شلوار‌ها  یا اقسام شبیه ان شیک پوش تر به نظر بیائید در قسمت بعدی شلوار‌های که در ایران قابل دسترس نیستند و در سال ۲۰۱۰ مود میباشند را برایتان به نمایش خواهم گذاشت .


 پوشیدن این کفشها را هم فراموش کنید , ضمنا جوراب ساق کوتاه هم از مد افتاده است

No comments:

Post a Comment