Monday, July 5, 2010

نکاتی راجع به لباس پوشیدن
همواره لباسی را بپوشید كه كاملا اندازه شما باشد.

پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراقآمـیـزتـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیكند.

بیشتر سعی كنید تنها در زمانی كه كمر باریكی دارید از كمر بند استفاده كنید.

پارچـههای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.

پارچههای سبك وزن مانند كتان، نخی شما را لاغرتر جلوه میدهند.

رنگهای تیره شما را لاغرتر و كوچكتر میكنند.

رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیمتر میكنند.

لباسهای بالا تنه و پایین تنه یكرنگ شما را لاغرتر جلوه میدهند.

لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلندقدتر میكند.

لباسهای یقه بلند گردن را كوتاهتر میكند.

گردن بند كوتاه نیز گردن را كوتاهتر میكند.

روسـری كـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.

خالكوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگرد

لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد

No comments:

Post a Comment